El reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials, o també conegut com RSCIEI va entrar en vigor el 3 de desembre de 2004 i ve recollit en el Reial decret 2267/2004.

Qui ha de passar la inspecció?

Tots aquells establiments industrials amb llicència d’activitat concedida o projecte d’activitat redactat amb posterioritat a l’entrada en vigor del RSCIEI (16/01/2005)

S’entén com a establiment industrial:

  • Indústries
  • Gestors de residus
  • Els magatzems industrials
  • Tallers de reparació de vehicles
  • Serveis auxiliars o complementaris als anteriors

Un dels punts més destacables del RD, és l’article 6 d’aquest reglament que incorpora l’obligatorietat que un Organisme de Control certificat realitzi inspeccions periòdiques en matèria de seguretat contra incendis en els establiments industrials.

Amb independència de la funció inspectora assignada a l’Administració pública competent en matèria d’indústria de la comunitat autònoma i de les operacions de manteniment previstes en el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, els titulars dels establiments industrials als quals sigui aplicable aquest reglament hauran de sol·licitar a un organisme de control facultat per a l’aplicació d’aquest reglament la inspecció de les seves instal·lacions.

En aquesta inspecció es comprovarà:
a) Que no s’han produït canvis en l’activitat ni ampliacions.
b) Que es continua mantenint la tipologia de l’establiment, els sectors i/o àrees d’incendi i el risc intrínsec de cadascun.
c) Que els sistemes de protecció contra incendis continuen sent els exigits i que es realitzen les operacions de manteniment conforme al recollit en l’apèndix 2 del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre.
En establiments adaptats parcialment a aquest reglament, la inspecció es realitzarà solament a la part afectada.

En l’article 7 trobem la periodicitat en la qual han de fer-se les revisions:
1. La periodicitat amb què es realitzaran aquestes inspeccions no serà superior a:
a) Cinc anys, per als establiments de risc intrínsec baix.
b) Tres anys, per als establiments de risc intrínsec mitjà.
c) Dos anys, per als establiments de risc intrínsec alt.
2. D’aquestes inspeccions s’aixecarà una acta, signada pel tècnic titulat competent de l’organisme de control que ha procedit a la inspecció i pel titular o tècnic de l’establiment industrial, els qui conservaran una còpia.

Els programes especials d’inspecció vénen recollits en l’article 8:
1. L’òrgan directiu competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç podrà promoure, prèvia consulta amb el Consell de coordinació per a la seguretat industrial, programes especials d’inspecció per a aquells sectors industrials o indústries en què estimi necessari contrastar el grau d’aplicació i compliment d’aquest reglament.
2. Aquestes inspeccions seran realitzades pels òrgans competents de les comunitats autònomes o, si aquests així ho establissin, per organismes de control facultats per a l’aplicació d’aquest reglament.

En l’article 9 trobem les resolucions a dur a terme:
1. Si com a resultat de les inspeccions a què es refereixen els articles 6 i 8 s’observessin deficiències en el compliment de les prescripcions reglamentàries, haurà d’assenyalar-se el termini per a l’execució de les mesures correctores oportunes; si d’aquestes deficiències es derivés un risc greu i imminent, l’organisme de control haurà de comunicar-les a l’òrgan competent de la comunitat autònoma perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.
2. En tot establiment industrial hi haurà constància documental del compliment dels programes de manteniment preventiu dels mitjans de protecció contra incendis existents, realitzats d’acord amb el que s’estableix en l’apèndix 2 del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, de les deficiències observades en el seu compliment, així com de les inspeccions realitzades en compliment del que es disposa en aquest reglament.

 

Us recomanem llegir amb detenció el Reial decret aquí o cridar-nos per a orientar-vos en aquest procés.
Com sempre a Qprojects, disposem de tècnics experts i coneixements que asseguren que les seves instal·lacions de protecció contra incendis garanteixen la seva seguretat i fiabilitat de funcionament. A més estem certificats per a fer inspeccions i manteniment de qualitat.