L’hostaleria, igual que la indústria, és el sector que més riscos de sofrir incendis té perquè solen tenir cuines en el seu interior, que és on més descuits ocorren. La normativa ve recollida en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i en el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis, RIPCI.

Normativa

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’objecte d’aquest RIPCI constitueix les condicions i els requisits exigibles al disseny, instal·lació/aplicació, manteniment i inspecció dels equips, sistemes i components de les instal·lacions contra incendis.

INSTAL·LACIÓ, POSADA EN SERVEI I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS.
Als hotels, la instal·lació dels equips i sistemes contra incendis inclosos en el reglament requereixen d’un projecte o documentació tècnica davant els serveis competents en matèria d’indústria de la Comunitat Autònoma.
El citat projecte o document serà redactat i signat per tècnic titulat competent.
Han d’existir els dos documents: el projecte (per a la instal·lació) i el certificat de la instal·lació (per a la posada en servei).

POSADA EN SERVEI
Per a la posada en servei de les instal·lacions de protecció activa contra incendis d’un hotel es requereix:
La presentació del projecte i certificats davant l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma
Tenir subscrit un contracte de manteniment amb una empresa mantenidora degudament habilitada.
Una vegada realitzada la posada en servei, s’hauran de conservar aquest contracte de manteniment, per a poder presentar-ho en el cas que els sol·licitin les autoritats competents o durant les inspeccions tècniques.

INSPECCIONS PERIODICAS DE LES INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
En aquells casos en els quals la inspecció de les instal·lacions de PCI no estigui regulada per reglamentació específica els titulars hauran de sol·licitar almenys cada 10 anys, a un organisme de control acreditat. Es començarà a comptar des de la posada en servei de la instal·lació.
L’organisme de control sol·licitarà al titular la documentació d’aquestes instal·lacions i si detecta algun document que manca, el farà constar perquè el titular l’esmeni.
D’aquestes inspeccions s’aixecar una acta signada pel tècnic competent de l’organisme de control que ha procedit a la inspecció i pel titular de la instal·lació.

APLICACIÓ D’AQUEST REGLAMENT A EQUIPS O SISTEMES JA INSTAL·LATS
Als equips o sistemes ja instal·lats amb data de sol·licitud de llicència d’obra, amb anterioritat a l’entrada en vigor del nou RIPCI, únicament els serà aplicable aquelles disposicions relatives al seu manteniment i a la seva inspecció.
També s’ha de remarcar que la substitució d’un o diversos productes (components) d’una instal·lació ja existent en un hospital (detectors, polsadors…) sempre que no es modifiqui el seu disseny general o funcional no implicarà que aquesta instal·lació hagi d’adaptar-se per complet al nou reglament.

SOBRE ELS PRODUCTES PER Als QUALS ES DEMANA CONSIDERAR LA SEVA VIDA ÚTIL
Hi ha alguns productes per als quals el RIPCI demana que el fabricant estableixi la seva vida útil. En cas de no dir res s’hauran de canviar els detectors als 10 anys, les mànegues de BIE als 20 anys, i els senyals fotoluminiscents als 10 anys.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA
Primera inspecció de les instal·lacions existents en hotels. Quan la instal·lació tingui una antiguitat major o igual a:

  • 20 anys, en el termini d’un any.
  • 15 anys i menor de 20 anys, en el termini de 2 anys
  • 10 anys i menor a 15 anys, en el termini de 3 anys.

MANTENIMENT MÍNIM DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Els equips i sistemes de protecció activa contra incendis d’un hotel se sotmetran al programa de manteniment establert pel fabricant, i com a mínim es realitzaran les operacions que s’estableixin en el propi RIPCI.
Les operacions de manteniment que recullen senyalització d’equips de *PCI i evacuació seran efectuades per personal del fabricador o de l’empresa
mantenidora o bé pel personal de l’usuari o titular de la instal·lació, amb coneixement per a això.
Les revisions anuals, seran efectuades per personal del fabricador o de l’empresa mantenidora.
Totes aquestes operacions es recolliran en actes, que hauran d’anar signades per l’empresa mantenidora i el representant de la propietat.

ACCESSIBILITAT
A més, cal assenyalar una altra normativa per a hotels que pot afectar el que es disposa en el present Reglament. En concret, cal destacar la normativa d’accessibilitat (veure RD Legislatiu 1/2013 i RD Legislatiu 7/2015) especialment quant als ajustos raonables i a l’adequació efectiva de no discriminació de les persones amb discapacitat (veure CTE DB- SUA 9, i CTE DÓNA DB-SUA/2). Això podria afectar, per exemple, a alguns polsadors d’alarma antics o a l’altura d’alguns extintors ja instal·lats. Així com sirenes d’alarma acústiques i òptiques a les habitacions i banys.

Aprofita per a renovar les teves instal·lacions o fer les teves inspeccions ara que el turisme ha baixat, així quan torni la demanda el teu hotel estarà a punt i molt segur.